Záruka a Servis

Záruka 5 rokov na klimatizácie

Na vybrané typy klimatizácií poskytujeme predlženú záruku až 2 roky nad rámec záruky poskytnutej výrobcom. Pre priznanie predlženej zárucnej doby však musia byt splnené tieto podmienky:

 1. klimatizácia musí byt správne dimenzovaná s ohladom na objem klimatizovaného priestoru a ostatné okolnosti vplývajúce na prehrievanie klimatizovaného priestoru.
 2. klimatizácia musí byt zakúpená od našej firmy a namontovaná našimi technikmi.
 3. na klimatizácii musia byt po dobu trvania záruky našimi technikmi vykonávané pravidelné servisné prehliadky.
 4. Prvá (bezplatná) servisná prehliadka, musí byt vykonaná do 4 mesiacov od montáže. Dalšie prehliadky musia byt vykonávané vždy po roku s toleranciou jeden mesiac.
 5. Vyhradzujeme si právo neposkytnút predlženú záruku v prípade ak bude niektorá z jednotiek klimatizácie alebo potrubie, prípadne jeho cast umiestnená alebo používaná spôsobom, ktorý by mohol mat nepriaznivý vplyv na životnost klimatizácie.

Na ostatné klimatizácie poskytujeme podla pokynov výrobcu záruku 24 alebo 36 mesiacov.
Zárucná doba zacína plynút dnom inštalácie klimatizácie a podpísania odovzdávacieho a zárucného listu.

Podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený odovzdávací a zárucný list.

Záruka sa vztahuje na:

 1. chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu, výroby alebo montáže.

Záruka sa nevztahuje na:

 1. neodbornú manipuláciu s klimatizacným zariadením
 2. na nefunkcnost spôsobenú fyzickým poškodením, znecistením alebo zanedbanou údržbou
 3. poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalostou(živelná pohroma)
 4. inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)

Podmienky predĺženej záruky na 5 rokov

ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA: Odvlhčovacie systémy, prenosné systémy, systémy Hi-wall, konzolové systémy, kazetové systémy, systémy s potrubím, voľne stojace systémy a systémy s variabilným tokom chladiva. Záručné podmienky platia len pre produkty radu DX.

Týmto zaručujeme, že produkty CARRIER sú bez chýb materiálu a vyhotovenia, pričom každá záruka sa týka jedného systému (vnútornej a vonkajšej jednotky).

Podmienky záruky:

 1. Zariadenia boli zakúpené dealerom u autorizovaného distribútora – Climaport, s.r.o.
 2. Inštalácia bola vykonaná autorizovanými technikmi pomocou vhodných nástrojov, technickej dokumentácie a pokynov v pripojených návodoch spoločnosti Climaport, s.r.o., bez ďalších úprav.
 3. Zariadenie musí byť zaregistrované na: Registrácia zariadenia
 4. Záruka je podmienená vykonávaním pravidelného servisu cez autorizované servisné stredisko, ktoré bude evidovať záznam o servise v záručnom liste.
 5. Štandardná záruka platí po dobu dvoch (2) rokov od dátumu zakúpenia.
 6. Predĺžená záruka po zaregistrovaní zariadenia platí ďalšie 3 roky (dokopy 5 rokov).

Záruka sa ďalej vzťahuje na:

 1. Náklady na výmenu chybných dielov jednotky. Výmena dielu nepredlžuje záručnú dobu systému.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. Náklady každoročného servisu, ktorý je potrebné vykonať na zabezpečenie správneho fungovania/údržby jednotky.
 2. Prípadné náklady na prepravu jednotky alebo náhradného dielu z dôvodu opravy alebo výmeny.
 3. Škody spôsobené prepravcom.
 4. Prácu potrebnú na zaistenie bezpečného prístupu k zariadeniu (regály/zdvíhacie zariadenia).
 5. Poruchy z dôvodu chybnej inštalácie, nesprávneho a nevhodného používania, nevhodnej údržby, pripojenia k nesprávnemu napätiu alebo inému než určenému zdroju napájania, výkyvov v napätí, ako aj poškodenia spôsobeného prostredím (napr. v priestoroch s korozívnym alebo agresívnym prostredím, alebo prostredím s nadmerným obsahom prachu v ovzduší atď.).
 6. Stratu diaľkového ovládania.

Zodpovednosť spoločnosti Climaport, s.r.o. sa obmedzuje výlučne na prevádzku zariadenia v záruke a netýka sa používania alebo využitia zariadenia, preto spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody (priame, nepriame alebo následné), ktoré vznikli počas používania zariadenia na podnikateľské alebo iné podobné účely (ušlý zisk atď.).

Scroll to Top